Beleidsplan “Vrienden van Veldzicht”

1. De visie van zorgboerderij “Veldzicht”

“Op zorgboerderij “Veldzicht” wil men op een zodanige manier zorg bieden aan cliënten zodat zij een zo goed mogelijk welbevinden hebben. Er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan het behoeftepatroon van de cliënt. De kunst hierbij is om zich zoveel mogelijk in de cliënt te verplaatsen. Handelen moet voortkomen uit interactie met de cliënt, mantelzorgers en de zorgverleners.
Aandachtspunt is het voorzien in de basisbehoeften van de cliënt. Zowel de zorg , alsmede de inrichting van het gebouw, zijn gericht op het welbevinden van de cliënt.”

In totaal biedt Zorgboerderij Veldzicht dagbesteding en logeeropvang aan 51 bezoekers. De dagbesteding is vooral gericht op mensen met een vorm van dementie en de logeeropvang wordt bezocht door 12 jongeren in de leeftijd van 5-12 jaar met een stoornis in het ASS-Spectrum.
Financiering gebeurt vanuit de WMO en voor een enkeling vanuit de WLZ.
Nu de inzet is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met ondersteuning heeft de Zorgboerderij een belangrijke functie voor de bezoekers waarin structuur in de dag wordt aangebracht en met belevingsgerichte zorg het leven nog zo aangenaam mogelijk gemaakt wordt. Ook voor de mantelzorgers zijn ze een aanspreek- en informatiepunt nu het case-management steeds meer wegvalt en de gebiedsteams deze taken erbij zullen krijgen.
Als zorgboerderij willen zij hun maatschappelijke functie de komende jaren versterken. Deelname aan bewegingsactiviteiten, bezoeken van musea en muziekvoorstellingen etcetera. Zorgboerderij Veldzicht is een instelling dat qua mogelijkheden prima past in de huidige en toekomstige ontwikkelingen rondom de zorg voor ouderen en kinderen met een beperking.

2. Stichting “Vrienden van Veldzicht”

Statutaire doelstelling

a. het ondersteunen van de activiteiten van de Zorgboerderij Veldzicht.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door financiële middelen te verstrekken ten behoeve van spelmateriaal, sportattributen, uitstapjes, aanpassingen aan de huisvestiging etcetera, voorzover deze niet betaald kunnen worden, uit de reguliere budgetten.
De middelen van de Stichting bestaan uit:
a. de voor haar diensten verkregen vergoedingen;
b. de bijdragen van donateurs;
c. hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en uit georganiseerde activiteiten;
d. alle andere verkrijgingen en baten.
el het verenigen van bedrijven, fondsen

3 Doelstelling Stichting “Vrienden van Veldzicht”.

Het verenigen van fondsen, bedrijven, overheid en maatschappelijk middenveld, om via sponsoring dan wel inzet van personen sport, sociale en/of culturele voorzieningen te realiseren ten behoeve van de bezoekers van “Vrienden van Veldzicht”. De Stichting tracht al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van de leefkwaliteit van al onze bezoekers, een en ander in de ruimste zin van het woord.
De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk. Bij het opheffen van de Stichting zal het bestuur een andere ANBI stichting aandragen om de gelden aan te schenken.

4. Verwerven van inkomsten

Donateurs: Bezoekers, familieleden en andere sympathisanten kunnen donateur worden van de Stichting. De stichting verwijst ook voor deze vorm van sponsoring en de resultaten daarvan naar de website.
de Stichting organiseert activiteiten om zodoende geldmiddelen te verwerven.
De Stichting schrijft fondsen en ondernemers aan om inkomsten te verwerven.
5. Beheer van het vermogen
Conform haar statuten voert de penningmeester van de stichting de financiële administratie en beheert deze gelden van de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur.
6. Besteding van het vermogen
Het bestuur bepaalt voor welke doeleinden in het kader van het welzijn van de bezoekers gelden c.q. sponsorbijdragen in natura worden besteed. Het bestuur van de stichting stelt deze vast na overleg met het team van Zorgboerderij Veldzicht en de cliëntenraad. Bij besteding mag geen overlap plaatsvinden met de WMO gelden, tenzij er sprake is van een niveauverhoging t.o.v. de WMO-financiering waarbij sprake is van doeleinden die zonder bijdrage van de stichting niet gerealiseerd kunnen worden. Er is geen sprake van beloningsbeleid. Alle activiteiten voor de Stichting worden uitgevoerd op vrijwillige basis. Het bestuur behoudt zich de mogelijkheid een onkostenvergoeding te verstrekken volgens de wettelijke voorwaarden.

7. Website

Om effectief te communiceren met alle betrokkenen en belangstellenden is er naast de website van Zorgboerderij Veldzicht een website in de lucht van “Stichting vrienden van Veldzicht”. Het beleidsplan zal iedere twee jaar geëvalueerd worden.

8. Bestuurssamenstelling

Tot bestuursleden van de stichting zijn benoemd:

Voorzitter: Grytsje van der Steege-van der Valk
Secretaris: Seakle Altenburg
Penningmeester: Suzanne Atsma- van den Brule