Nieuws vanuit het kwaliteitssysteem

– Meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling aangepast

Onlangs zijn de meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling door Veldzicht herzien. Hierin is nu een afwegingskader voor professionals opgenomen. Meer informatie vindt u via onderstaande link: https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Het-afwegingskader-in-de-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.pdf

Uitgangspunt is dat professionals een weloverwogen besluit nemen om een melding te doen bij Veilig thuis of te beslissen zelf hulp te bieden óf te organiseren. De aangepast meldcodes zijn op Zorgboerderij Veldzicht in te zien voor betrokkenen.

Tevredenheidsonderzoek

De uitslagen van het tevredenheidsonderzoek zijn binnen. Hieronder kunt u het rapport inzien. We mogen concluderen dat de respondenten heel tevreden zijn. Bezoekers geven aan actiever en zinvol bezig te zijn. Ze zijn meer buiten en het contact onderling wordt gewaardeerd. De ondersteuning aan en het contact met mantelzorgers worden zeer gewaardeerd met cijfer boven de 9.jaarrapportage_01-11-2017-tot-en-met-31-10-2018

Kwaliteit

Zorgboerderij Veldzicht is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit laat je zien”, van de federatie Landbouw en Zorg. Elk jaar leveren wij een jaarverslag aan en elke 3 jaar vindt er een audit plaats door bovengenoemde federatie.

Hieronder vindt u de huisregels dagbesteding en de omgangsregels logeeropvang en het Veldzicht hanteert. Daarnaast is de procedure omtrent agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen in te zien. Verder zijn onze jaarverslagen over 2016 en 2017 en het auditverslag 2017 in te zien.

Meer informatie over klachtenreglement en de privacyverklaring vindt u op onder de kopjes klachtenreglement en privacyverklaring.

Huisregels dagbesteding

Omgangsregels logeeropvang

Procedure omtrent agressie intimidatie en ongewenste handelingen

Jaarverslag Veldzicht 2016

Auditverslag Veldzicht 2017

Jaarrapportage tevredenheidsonderzoek 2017